• Pravila za sodelovanje v nagradni igri HopIN

   • Radio NET FM vas vsako jutro od ponedeljka 17.12.2018 do vključno petka, 21.12.2018 vsako jutro nagrajuje z nagradami nove trgovine v centru Maribora, na Tyrševi 2. Vse kar morate storiti je poslušati NET FM, poslati SMS ali odgovoriti na naše nagradno vprašanje na facebook strani NET FM. Pravila za sodelovanje in nagrade objavljamo tukaj:

    1. Organizator nagradne igre
    1.1. Radio NET d.o.o., Loška ulica 13, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator), organizira nagradno igro »HOPIN nagrajuje« (v nadaljevanju: nagradna igra).
    1.2. S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
    2. Časovni potek nagradne igre
    2.1. Nagradna igra traja od 17.12.2018 do vključno 21.12.2018 in se organizira in izvaja na vseh frekvencah radia NET FM na področju Republike Slovenije.
    2.2. Organizator ima pravico do spremembe časovnice nagradne igre.
    3. Namen nagradne igre
    3.1. Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovne znamke in nove trgovine HopIN v Mariboru. Vse pravice pridržane.
    4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
    4.1. Splošno
    4.1.1. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre.
    4.1.2. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.
    4.1.3. Na voljo sta dva načina sodelovanja v nagradni igri (oba načina štejeta kot prijava v nagradni igri):
    - s poslanim SMS sporočilom - odgovorom na zastavljeno nagradno vprašanje na številko 041 932 932 oziroma
    - s poslanim odgovorom na facebook stran radia NET FM
    4.1.4. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja ter se zaveže sodelovati pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.
    4.1.5. Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno poslana SMS sporočila in odgovori na fb strani.
    4.1.6. Osebni podatki, ki se zbirajo v tej nagradni igri so: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka ter davčna številka.
    4.1.8. Udeleženci v tej nagradni igri se s prijavo v nagradno igro strinjajo z javno objavo osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja).
    4.1.9. Stroške sodelovanja (kot npr. stroške pošiljanja SMS sporočila, stroške prenosa podatkov, ipd.) nosijo udeleženci nagradne igre.
    4.1.10. Organizator lahko uredniško izbriše odgovor ali naredi prijavo, če je vsebina poslanega odgovora neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.
    4.2. Ostali pogoji sodelovanja v nagradni igri:
    4.4.1. V nagradni igri bodo upoštevana:
    - SMS sporočila (točka 4.2.), ki bodo poslana na številko 041 932 932 v času od 05.00.00 ure v času trajanja nagradne igre do 09.00 ure od 17.12. 2018 do 21.12.2018
    4.4.2. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi pravili. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila te nagradne igre.
    4.5. Omejitve sodelovanja
    4.5.1. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse fizične in pravne osebe ali zaposleni v teh pravnih osebah, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
    5. Seznam nagrad (nagradni sklad):
    1. 2x HoIN zajtrk: Bon za cel mesec gratis Kave na poti + rogljicka (15x gratis kava + rogljiÄŤek) Za najlepsa jutra s Kavo na poti in HopIN (cakam info o vrednosti)
    2. 2x paket 10x smoothie po zelji 0,3l za januarski detox (vrednost 1 bona: 20,49eur)
    3. 3x paket druzinska pica za najboljse zabave 50cm (2x pica za 50cm) (vrednost 1 bona: 19,98)
    4. 2x vstopimo v sladko novo leto 5x palacinka XXL (Nutella/banana ali Nutella/kokos) (vrednost 1 bona: 14,95)
    5. 2x Hotdog party: 10x hotdog mini (vrednost bona 15 eur)

    6. Žrebanje nagrajencev
    6.1. Žrebanje nagrajencev bo vsak dan ob zaključku nagradne igre.
    6.2. Žrebanje bo izvedeno elektronsko na sedežu organizatorja. Žrebanje ne bo javno.
    6.3. O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in kraju žrebanja. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča.
    6.4. Nagrade bodo podeljene pod pogoji določenimi s temi pravili.
    6.5. Vsak posameznik lahko osvoji le eno izmed nagrad oziroma ja lahko izžreban le enkrat.
    7. Objava nagrajencev
    7.1. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.radionet.si, v sporočilih nagradne igre, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.
    7.2. Podatki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.radionet.si, najkasneje v roku 7 dni po izvedenem žrebanju.
    8. Splošno o nagradah in nagrajencih
    8.1. Organizator bo preveril, če so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili oziroma pogoji.
    8.2. Organizator oziroma podeljevalec nagrade ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku (10 dni) posreduje podatke potrebne za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, ali da posreduje nepopolne podatke, izgubi pravico do nagrade. O tem bodo nagrajenci pozvani s strani organizatorja preko telefona, najkasneje v roku 10 dni po objavi nagrajencev, in sicer na telefonsko številko, iz katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko kupona oziroma na telefonsko številko, ki ji bila poslana skupaj z zgodbo. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo organizatorja ne bo odzval v roku navedenem v obvestilu, ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri, izgubi pravico do nagrade.
    8.3. Nagrajencem bodo nagrade poslane po pošti, oziroma jih bo organizator obvestil o prevzemu. Strošek dostave po pošti bo plačal organizator nagradne igre. Če nagrajenec ne prevzame poštne pošiljke ali se le-ta vrne organizatorju, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
    8.4. Udeleženci nagradne igre so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Stroške od podeljene nagrade v višini akontacije dohodnine, ki jo mora, v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku - ZdavP-2, odvesti organizator, za nagrajenca/davčnega zavezanca, plača organizator kot podeljevalec nagrade. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in kopijo davčne številke ter navesti davčni urad, in sicer najkasneje v roku določenem v obvestilu o nagradi.
    8.5. Če nagrajenec organizatorju podatkov iz točke 8.3., 8.4. in 8.5. ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravilni ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
    8.6. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade (tudi v naslednjih primerih):
    - če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
    - če se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja,
    - če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogojev, določenih v teh pravilih, oziroma da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
    - če se tudi po obvestilu nagrajencem nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradne igre.
    8.7. Z oddajo pošiljke z nagrado priporočeno po pošti prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca.
    8.8. Nagrajenci se izrecno strinjajo in pristajajo na to, da bodo nagrade - izljučno koriščene v trgovini HopIN v Mariboru.
    8.9. V primeru naknadne izključitve nagrajenca iz sodelovanja v nagradni igri, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada oziroma se od nagrajenca zahteva nazaj že izročena nagrada. V primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z nagrado, lahko organizator od navedene osebe zahteva znesek v višini vrednosti nagrade.
    9. Izjava o avtorskem delu:
    9.1. Organizator nagradne igre jamči, da je nagradno vprašanje in izvedba nagradne igre njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

    10. Druge določbe
    10.1. Organizator ne odgovarja za sodelovanje udeležencev v nagradni igri z nepopolnimi ali z napačnimi podatki.
    10.2. Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oziroma, ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.
    10.3. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletne strani www.radionet.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
    10.4. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
    10.5. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.
    11. Uporaba in varovanje osebnih podatkov
    11.1. Udeleženci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom s področja varstva osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.
    11.2. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.
    11.3. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z zakonom s področja varstva osebnih podatkov in z zakonom s področja elektronskih komunikacij.
    11.4. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke.
    11.5. Upravljavec osebnih podatkov mora udeležencu na njegovo zahtevo:
    - potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
    - omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
    - posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
    - dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
    - izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.
    12. Preklic sodelovanja
    12.1. Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: marketing@radionet.si.
    V sporočilu mora navesti telefonsko številko, iz katere je bil poslan SMS za sodelovanje v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi iz nagradne igre.
    13. Reševanje pritožb
    13.1. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja organizator, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Razlaga organizatorja je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.
    13.2. Morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.
    14. Objava, veljavnost pravil
    14.1. Ta pravila pričnejo veljati z dnem javne objave. Objavljena so na spletni strani www.radionet.si.
    Datum objave pravil: 16.12.2018

     

     

    16.12.2018 ob 22:53h
   SORODNO
   V Zagrebu svetovna imena: Festival InnMusic
   • V Zagrebu svetovna imena: Festival InnMusic

   • 24.06.2019 ob 13:57h
   •  

    Ob zagrebškem jezeru Jarun se začenja največji hrvaški glasbeni festival na prostem INmusic. Na petih festivalskih odrih se bodo za obiskovalce kar vrstili štev...

   Cedevita Olimpija ima Bečirovića in Užbinca
   • Cedevita Olimpija ima Bečirovića in Užbinca

   • 13.06.2019 ob 23:04h
   • Po pričakovanjih je novi direktor košarkarske Cedevite Olimpije postal Davor Užbinec, športni direktor pa Sani Bečirović. Ob imenovanju Užbinca za direktorja in Bečirovića za &...

   Dezinfekcija v Mariboru, Rušah in Selnici
   • Dezinfekcija v Mariboru, Rušah in Selnici

   • 13.06.2019 ob 23:01h
   • Mariborski vodovod uporabnike pitne vode obvešča, da se od danes do predvidoma petka 28. junija, izvajala preventivna dezinfekcija pitne vode na celotnem območju Mestne občine Maribor, Ob...